Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Het wettelijke kader voor de lokale belastingen wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt het plaatselijke belastingbeleid en de tarieven, binnen de wettelijke kaders. Naast belastingen hanteren wij heffingen voor individuele dienstverlening aan de inwoners.

De heffingen en belastingen in 2024 zijn:

  • Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Precariobelasting
  • Toeristenbelasting
  • Parkeerbelasting
  • Forensenbelasting
  • Diverse leges en rechten

Over de hoogte van de tarieven krijgt u in het najaar 2023 een voorstel. We gaan in voorliggende begroting uit van een verhoging van de belastingen van 3,1% vanwege inflatie.  Verder mogen de opbrengsten van de heffingen voor dienstverlening aan de burger maximaal kostendekkend zijn.  
Bij de voorjaarsnota 2024 heeft de gemeenteraad besloten de hondenbelasting af te schaffen. Verder was het tarief van de toeristenbelasting tot en met 2023 bevroren. In 2024 wordt de toeristenbelasting wel weer opgehoogd met een inflatie-indexering.

Kwijtschelding

Wij voeren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering. Het is mogelijk om gedeeltelijk kwijtschelding te krijgen voor de afvalstoffenheffing.
Belastingcentrum Tribuut zorgt voor de heffing en invordering van de gemeentelijke heffingen en de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20