Financiële begroting

Subsidies

Subsidies

De gemeente Zutphen verstrekt veel subsidies die vallen onder de programma's in de gemeentebegroting. In deze bijlage willen we bijdragen aan de gewenste transparantie over de gemeentelijke subsidieregelingen en te verstrekken subsidies in 2023.

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2024

(bedragen *€1)

Programma 1

Wijkgericht werken

Dorpsraad Warnsveld

€ 15.700

Programma 2

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2024

Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.

Incidente subsidies en St. de Kaardebol

€ 37.100

Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.

Inwoners van de gemeente Zutphen

€ 32.200

Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten.

Incidentele subsidies, St. Warkense Molen, Vereniging de Hollandse Molen,

€ 106.600

Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek wordt bereikt.

Incidentele subsidies, Bibliotheek Berkel & Ijssel, St. T&C de Hanzehof, St. Muzehof, St. Lokale Omroep Berkelstroom

€ 3.343.200

Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en cultuur.

Incidentele subsidies, St de muzehof, St. Lokale omroep Berkelstroom

€ 1.020.300

Programma 3

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2024

Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen.

Dikkertje Dap Kinderopvang, Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn, Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief, St. Yunio, OBS de Waaier

€ 1.239.400

Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving

St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten, Incidentele subsidies

€ 15.300

Peuteropvang

Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn, Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah

€ 380.200

Ondernemersfondsen

St. Binnenstadmanagement, St. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp, St. De Zutphense Uitdaging

€ 751.600

Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.

Incidentele subsidies diverse instellingen, St. Zutphen Promotie

€ 476.000

Programma 4

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2024

In stand houden van sportaccommodaties.

Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp

€ 635.800

Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.

Incidentele Subsidies, St. De Muzehof, St. Sportaccommodaties Ztp

€ 56.500

Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen.

Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muehof, St. Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC

€ 277.500

Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat.

Incidentele subsidies

€ 38.700

Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.

St. Voedselbank, St Jeugdfonds gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO

€ 236.800

Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie.

St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland

€ 97.200

Antidiscriminatie

St. Stimenz

€ 25.400

Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners.

Incidentele subsidies, St. Slachtofferhulp, St. Hospice, St. Perspectief

€ 296.600

Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners.

St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief

€ 689.000

Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers.

St. Odensehuis, St. De Bovenkamer, St. Sutfene, St. Zorgcomb. Marga Klom

€ 163.200

Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

Incidentele subsidies diverse instellingen.

€ 57.100

Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid.

St. Perspectief

€ 2.485.500

Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

GGD N&O Gelderland, St. Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland

€ 314.800

Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid.

St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkinsverband regio ZTP, GGD N&O Gelderland, St. Walhallab, ZVV AZC,

€ 253.400

Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.

Incidentele subsidies, St. Impulz, St. Perspecrief Zutphen, St. Yunio

€ 376.200

Verbeteren van gezondheid en welzijn.

GGD N&O Gelderland, St Yunio, St. Ixta Noa, St. Perspectief

€ 1.182.700

Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.

Stichting perspectief

€ 41.900

Geestelijke gezondheidsdienst

GGD N&O Gelderland

€ 77.800

Totaal

€ 14.723.700

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20