Financiële begroting

Overzicht beleidsindicatoren

Overzicht beleidsindicatoren

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

periode

Zutphen

Bron

Beschrijving

Programma 1. Politiek dichtbij

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1000 inwoners

2023

9,05

2022

8,95

Eigen gegevens

Het aantal Fte per 1.000 inwoners.

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2024

1.045

2023

923

Eigen begroting

Apparaatskosten (personele- en loonkosten, huisvestingskosten, tractiemiddelen, facilitaire en automatiseringskosten per inwoner.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2024

0,10%

2023

0,20%

Eigen begroting

Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.

0. Bestuur en ondersteuning

overhead

% van totale lasten

2024

11,50%

2023

9,80%

Eigen begroting

Percentage overheadkosten ten opzichte van de totale lasten exclusief toevoegingen aan reserves.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Programma 2. Volksgezondheid en milieu

7. Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2020

129

106

170

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

7. Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

2021

19,7

20,1

33,2

Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Programma 3. Werken en leren

3. Economie

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

2022

166,4

162,2

174,1

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

3. Economie

Functiemenging

%

2022

48,3

54,1

53,8

LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2021

2,3

1,7

1,9

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021".

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2022

0,9

5

4,2

Ingrado

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.
De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2022

24

22

24

Ingrado

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.
De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Programma 4. Zorgen en samenleven

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2022

5,5

1,9

2,3

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2022

5,4

3,6

4,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2022

1,4

1,2

1,4

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.

1. Veiligheid

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2022

6,3

5,6

6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode
geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 1.000 inw.

2022

5

7

8

Bureau Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

2020

50,8

49,4

49,2

RIVM - Zorgatlas

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

6. Sociaal domein

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2022

714

820,1

825,4

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2022

69,5

72,9

72,2

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

6. Sociaal domein

Bijstandsuitkeringen

per 10.000 inw 18jr eo

2021

497,8

349,7

431,2

CBS - Participatie Wet

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inw 15-65jr

2022

554,6

195,1

197,7

CBS - Participatie Wet

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

6. Sociaal domein

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 10.000 inw

2022

800

X

700

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen

6. Sociaal domein

% kinderen in uitkeringsgezin

%

2021

7

5

6

CBS

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.

6. Sociaal domein

% werkloze jongeren

%

2021

2

2

2

CBS

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2022

17,4

13,6

13,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

2022

1,7

1,2

1,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.
In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

%

2022

0,4

0,2

0,3

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

6. Sociaal domein

Jongeren met delict voor rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2021

1

1

1

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Algemene dekkingsmiddelen

8. Vhrowv

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2022

824

847

823

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrowv

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2022

870

914

905

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrowv

WOZ-waarde woningen

1.000 euro

2023

312

365

369

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

8. Vhrowv

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2022

14,2

8,4

9,3

ABF - Systeem Woningvoorraad

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

8. Vhrowv

Demografische druk

%

2023

78,7

74

70,3

CBS - Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20