Inleiding

Inleiding

In deze Programmabegroting 2024 zijn alle voorstellen zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2023
verwerkt.  De financiële uitgangspositie van de gemeente Zutphen is goed. De begroting
is meerjarig sluitend en biedt een solide basis om ambities te verwezenlijken en komende investeringen te financieren.

Zoals in de Voorjaarsnota 2023 is vastgelegd is er een aantal grote opgaven waar we de komende jaren prioriteit aan geven. Het gaat om:

  • Kansengelijkheid en voldoende werk
  • Toekomstgerichte gemeente
  • Sterke en inclusieve samenleving

We bouwen hierbij voort op ons coalitieakkoord ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ en spelen tegelijkertijd in op de actualiteit. In de verschillende programma’s zijn deze opgaven vertaald naar doelen en inzet. De ambities uit de Voorjaarsnota zijn daarbij gekoppeld aan de al in gang gezette ontwikkelingen en het reguliere werk.

Structureel sluitende begroting

De programmabegroting 2024 – 2027 is structureel sluitend. Dit betekent dat voor alle begrotingsjaren de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Het jaar 2026 is ook structureel sluitend maar heeft in relatie tot de overige begrotingsjaren een gering begrotingsoverschot. Net als veel andere gemeenten zien wij dat de ruimte om te investeren geringer wordt en de vooruitzichten vanuit het Rijk voor de komende jaren stemmen ons niet optimistisch. Het is mede te danken aan ons financieel beleid over de afgelopen jaren dat 2026 structureel sluitend is maar wij herkennen de geluiden van andere gemeenten die in financieel zwaar verkeer verkeren.
Zoals in de Voorjaarsnota 2023 al is vermeld wordt in 2024 een aantal kredieten beschikbaar gesteld om daarmee noodzakelijke investeringen te kunnen uitvoeren. Dan gaat het met name om investeringen in gebiedsontwikkeling en woningbouw, ook wordt in 2024 een krediet beschikbaar gesteld voor de Hanzehof. De lasten van dit krediet komen voor het eerst in 2027 in onze begroting.
In de Voorjaarsnota 2023 is nog aangegeven dat de investering in het warmtenet Helbergen werd ondergebracht in de risicoparagraaf. Nu de kans ondertussen meer dan 90% is dat de investering moet plaatsvinden brengen we deze -vanuit onze afspraken tot realistisch ramen- onder in een reserve.

Portefeuilleverdeling

De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen .

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20