Paragrafen

Openbaarheidsparagraaf

Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid is op 1 mei 2022 in werking getreden, met uitzondering van de wettelijke verplichting om de voorgeschreven informatiecategorieën actief openbaar te maken(Art. 3.3 Woo). Het doel van de wet is een transparante overheid die actief informatie openbaar maakt. De wet zegt (Art 1.1  Woo) “Een ieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.” De Wet open overheid bevat ook een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden. In de wet staan voorschriften om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.
Voor gemeenten betekent de wet dat er jaarlijks in de begroting aandacht besteed wordt aan de
beleidsvoornemens over de uitvoering van de Wet open overheid. (Art.3.5 Woo)
Het college van B&W draagt zorg voor de controle op de naleving van deze wet.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20