Financiële begroting

Uitgangspunten begroting 2024

Uitgangspunten begroting 2024

De uitgangspunten voor de financiële begroting 2024 zijn:

  1. De basis voor de ramingen is de meerjarenraming 2023-2026, jaarschijf 2024, inclusief begrotingswijzigingen met structurele effecten tot en met de raadsvergadering van 5 juni 2023. Ook hebben we rekening gehouden met de structurele effecten uit de jaarrekening 2022.
  2. Voor algemene prijsstijging (inflatiecorrectie) is uitgegaan van 3,1%. Voor budgetten op basis van contracten, hanteren we de vastgelegde percentages.
  3. In het Centraal Economisch Plan (CEP), maart 2023, raming 2024, van het Centraal Planbureau (CPB) is 3,1% opgenomen als inflatiepercentage voor 2023. Voor ramingen voor energie, onderhoudscontracten, schoonhouden en uitbestede werkzaamheden op contractbasis, waarvoor de contracten al zijn afgesloten, is uitgegaan van de laatst bekende gegevens. Dit is conform bestendige gedragslijn.
  4. Als formatie geldt de toegestane formatie per 1 januari 2024.
  5. Voor loonkostenontwikkeling per 1 januari 2023 hanteren we 5,2% ten opzichte van de begroting 2023.
  6. De rente-omslag van de activa per 1 januari 2023 bedraagt 1,0%
  7. De gehanteerde rente bij de grondexploitatie bedraagt 1,5%
  8. Voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) is de geraamde opbrengst 3,1% (inflatiecorrectie). Voor de overige leges geldt een inflatiecorrectie van 3,1% op de geraamde opbrengst. Uitgangspunt voor riool- en afvalstoffenheffing is: volledig kostendekkend. Dit uitgangspunt vormt een bestendige gedragslijn.
  9. De ramingen voor de "open eind" regelingen zijn reëel.
  10. De uitgaven waarvan de BTW compensabel is via het BTW compensatiefonds of waar het ondernemers BTW betreft, zijn geraamd exclusief BTW.

Het geraamde aantal inwoners per 1 januari 2024 bedraagt 48.700.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20