Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

653

859

821

783

745

707

Materiële vaste activa

167.944

201.003

194.720

191.680

189.974

198.124

Financiële vaste activa

17.376

13.016

12.720

12.624

12.528

12.432

Totaal vaste activa

185.973

214.878

208.261

205.087

203.247

211.263

Vlottende activa

Voorraden

-4.936

-3.549

-5.214

-5.115

-3.687

1

Uitzettingen

41.484

17.178

17.178

17.178

17.178

17.178

Liquide middelen

574

0

0

0

0

0

Overlopende activa

7.749

7.749

7.749

7.749

7.749

7.749

Totaal vlottende activa

44.871

21.378

19.713

19.812

21.240

24.928

Totaal activa

230.844

236.256

227.974

224.899

224.487

236.191

Passiva

Vaste passiva

Reserves

59.175

61.892

62.696

69.787

70.483

72.547

Resultaat boekjaar

15.645

0

0

0

0

0

Voorzieningen

15.351

13.242

12.746

12.037

13.143

14.225

Vaste schuld

103.303

101.159

94.821

85.861

83.966

92.553

Totaal vaste passiva

193.474

176.293

170.263

167.685

167.592

179.325

Vlottende passiva

Vlottende schuld

6.451

29.044

26.792

26.295

25.976

25.947

Overlopende passiva

30.919

30.919

30.919

30.919

30.919

30.919

Totaal vlottende passiva

37.370

59.963

57.711

57.214

56.895

56.866

Totaal passiva

230.844

236.256

227.974

224.899

224.487

236.191

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20