Financiële begroting

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1 Politiek dichtbij

1.1 Lokaal betrokken en wijkgericht

Wijkgericht werken

60.000

Vergroten sociale cohesie (Wijkgericht werken)

480.000

80.000

1.2 Over gemeentegrenzen heen

Regio stedendriehoek

72.000

72.000

Programma 2 Wonen en leefbaarheid

Subprogramma gevarieerd en betaalbaar wonen

Omgevingswet - implementatie en communicatie

50.000

Omgevingswet - proces intake en omgevingstafel

140.000

Huisvesting arbeidsmigranten

20.000

VTH applicatie

65.000

Instrumentarium betaalbaar wonen

20.000

20.000

Inzet provinciale verhuiscoach

35.000

35.000

25.000

25.000

15.000

15.000

Visie Landelijk gebied

50.000

50.000

Gebiedsontwikkeling Polsbroek

100.000

Actualiseren woonvisie

25.000

25.000

Actualiseren hoogbouwbeleid

50.000

Toekomst Zutphen

50.000

Toevoegen reserve broedplaatsenbeleid

125.000

125.000

Subprogramma vergroening, klimaatadaptatie en natuur

Inrichting groenpunt

40.000

Subprogramma rechtvaardige energietransitie

Uitvoering klimaat- en energiebeleid

895.300

895.300

762.300

762.300

141.000

141.000

Proces regisseur smart energy hub

50.000

Toevoegen businesscase wartmenet

2.500.000

2.500.000

Subprogramma cultuur en erfgoed

Actualiseren erfgoedportaal

90.000

Erfgoednota

40.000

Tijdelijke capaciteit cultuur

100.000

Digitale documentenstructuur archeologie

25.000

25.000

Herstel van Bibilotheekstelstel

220.000

176.000

Subprogramma schoon en veilig verkeer

Opheffen Nabo

378.200

Extra capactiteit verkeer

102.000

102.000

Vervangen applicaties parkeerbeheer

45.000

Digitale documentenstructuur archeologie

25.000

25.000

Programma 3 Werken en leren

Subprogramma onderwijs en arbeidsmarkt

Extra formatie backoffice wsw

32.800

Verkenning en implementatie innovatiecampus

60.000

Subprogramma aantrekkelijk ondernemen

Bestuursopdracht De Mars-Ijsselzone-Bufferzone-Industriehaven

125.000

subprogramma binnenstad en toerisme

Binnenstad beperkt toegankelijk

50.000

50.000

Extra subsidiering Stichting Achterhoek Toerisme

46.000

46.000

Programa 4 zorgen en samenleving

4.2 Subprogramma hulp en welzijn

Huiselijk geweld

100.000

Subsidie St. Lokaal Waterkracht

56.000

Project Geweldig! St. Elizabeth

35.000

Kinderboerderij De Schouw

125.000

4.3 Subprogramma vergroten financiele bestaanszekerheid

Extra formatiebeleid t.b.v. spreidingswet

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ontwikkelen lokale aanpak armoedebeleid

40.000

40.000

40.000

Applicatie sociaal domein

75.000

4.4 Subprogramma sport, bewegen en verenigingen

Onderzoek sportvisie

40.000

40.000

Beleidsmedewerker Zutphense sportaccommodatie

66.700

Subprogramma Veiligheid

Uitbreiding formatie ondermijning

100.000

Uitbreiding formatie procesregie Zorg

75.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Subprogramma organsiatieontwikkeling

Doorontwikkeling organisatie

100.000

100.000

100.000

30.000

Zichtbaarheid gemeentelijke organisatie

25.000

Subprogrammabedrijfsvoering op orde

Vertaling digitale diensten

7.000

Vereenvoudigen overeenkomsten en brieven

50.000

Arbeidsmarktcommunicatie

40.000

Subprogramma digitale transitie en informatieveiligheid

Automatiseringsuitgaven

90.000

6.862.800

4.128.300

1.643.500

867.300

246.000

206.000

-

-

Saldo baten en lasten

2.734.500

776.200

40.000

-

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20